O G Ł O S Z E N I E

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 245 Autor:
Redakcja poleca!

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Grajewo.

O G Ł O S Z E N I E
Grajewo dnia 2017.04.20.

 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie  art.38 i art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  z późn. zm. ) i § 3,  § 6,  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).
                                       Burmistrz Miasta Grajewo

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych                    stanowiących własność miasta Grajewo.

Nieruchomości położone w Grajewie przy ul. Żeromskiego, posiadające urządzoną księgę wieczystą LM1G/00007363/6 w Sądzie Rejonowym w Grajewie w IV Wydziale Ksiąg
Wieczystych.
     - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 177/2
      o powierzchni 0,0660 ha – cena wywoławcza-  30.000,00 zł , wadium – 6.000,00 zł

     - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 178/2 
      o powierzchni 0,0628 ha – cena wywoławcza  - 30.000,00 zł, wadium – 6.000,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 179/2 
 o powierzchni 0,0595 ha – cena wywoławcza – 30.000,00 zł, wadium – 6.000,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 180/2
 o powierzchni 0,0703 ha – cena wywoławcza – 30.000,00 zł, wadium – 6.000,00 zł


Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie są one przedmiotem żadnych zobowiązań.

Informacje o warunkach przetargu :

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 
6 A w sali nr 29 o godz.1000 w dniu 31 maja 2017 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw
w przypadku osób prawnych  - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.
Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 26 maja 2017 r. na konto Urzędu Miasta Grajewo Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo ( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu Miasta ).
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości.
Osobom,  które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
po zamknięciu przetargu.
O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się 
Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

      Informacje dodatkowe.
 
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo 
Nr 90 8768 1013 1300 1951 2000 0010, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo oraz nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Powyższe nieruchomości zwolnione z podatku VAT na podstawie art.2 pkt. 33 
w związku z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r.,poz.710 z późn. zm. )
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.  
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 ( Dz. U. z 2016 r., poz.1061 z późn. zm. ).  
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
         Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju 
Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo ( codziennie w godz. 730 – 1530), kontakt telefoniczny                   pod nr  ( 86 ) 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych : www.grajewo.pl ,inwestycje.um.grajewo.pl oraz na BIP-ie.                
 Grajewo dnia 2017.04.20.

 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie  art.38 i art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) i § 3,  § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).
                                       Burmistrz Miasta Grajewo

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej                    stanowiącej własność miasta Grajewo.

Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Grzybowej,  oznaczona w ewidencji gruntów
 i budynków jako działka nr 5016 o powierzchni 0,0700 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00017954/9 w Sądzie Rejonowym w Grajewie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.
  
cena wywoławcza –  45.000,00 zł
 wadium                  -    9.000,00 zł

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

Informacje o warunkach przetargu :

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 
6 A w sali nr 29 o godz.1100 w dniu 31 maja 2017 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw
w przypadku osób prawnych  - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.
Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 26 maja 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Grajewo Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo ( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu Miasta ).
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości.
Osobom,  które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
po zamknięciu przetargu.
O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się 
Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
Przetarg jest  ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu,  jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


      Informacje dodatkowe.
 
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Grajewo 
Nr 90 8768 1013 1300 1951 2000 0010, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo oraz nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Powyższa nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.2 pkt. 33
 w związku z art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. ).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.  
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 ( Dz. U. z 2016 r., poz.1061 z późn. zm. ).  
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
         Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju 
Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo ( codziennie w godz. 730 – 1530), kontakt telefoniczny                   pod nr  ( 86 ) 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.
  Grajewo dnia 2017.04.20.
 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie  art.38 i art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  z późn. zm. ) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).
                                       Burmistrz Miasta Grajewo

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej                    stanowiącej własność miasta Grajewo.

Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Przemysłowej,  oznaczona w ewidencji 
gruntów  i budynków jako działki nr nr 3002/1, 3002/2 o łącznej powierzchni 0,4958 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00011860/1 w Sądzie Rejonowym 
w Grajewie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.
  
cena wywoławcza –  170.000,00 zł
wysokość wadium -  34.000,00 zł

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

Informacje o warunkach przetargu :

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 
6 A w sali nr 29 o godz.900 w dniu 31 maja 2017 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw
w przypadku osób prawnych  - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.
Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 26 maja 2017 r. na konto Urzędu Miasta Grajewo Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo ( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu Miasta ).
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości.
Osobom,  które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
po zamknięciu przetargu.
O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się 
Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

      Informacje dodatkowe.
 
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo 
Nr 90 8768 1013 1300 1951 2000 0010, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo oraz nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Powyższa nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.2 pkt. 33 
w związku z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. ).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.  
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 ( Dz. U. z 2016 r., poz.1061 z późn. zm. ).  
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
         Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju 
Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo ( codziennie w godz. 730 – 1530), kontakt telefoniczny                   pod nr  ( 86 ) 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych : www.grajewo.pl ,inwestycje.um.grajewo.pl oraz na BIP-ie.Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych : www.grajewo.pl ,inwestycje.um.grajewo.pl oraz na BIP-ie
 
    Grajewo dnia 2017.04.20.

 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie  art.38 i art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) i § 3,  § 6,  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).
                                       Burmistrz Miasta Grajewo

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej                    stanowiącej własność miasta Grajewo.

Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Kościelnej,  oznaczona w ewidencji gruntów
 i budynków jako działka nr 2113/2 o powierzchni 0,1661 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00002785/5 w Sądzie Rejonowym w Grajewie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.
  
cena wywoławcza –135.000,00 zł + 23 % VAT ( 31.050,00 zł ) = 166.050,00 zł
wysokość wadium -  33.210,00 zł

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

Informacje o warunkach przetargu :

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 
6 A w sali nr 29 o godz.1200 w dniu 31 maja 2017 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw
w przypadku osób prawnych  - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.
Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 26 maja 2017 r. na konto Urzędu Miasta Grajewo Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo ( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu Miasta ).
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości.
Osobom,  które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
po zamknięciu przetargu.
O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się 
Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

      Informacje dodatkowe.
 
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo 
Nr 90 8768 1013 1300 1951 2000 0010, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Powyższa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na Osiedlu Jana Pawła II znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług dla ludności. 
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.  
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 (  Dz. U. z 2016 r., poz.1061 z późn. zm. ).  
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
         Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju 
Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo ( codziennie w godz. 730 – 1530), kontakt telefoniczny                   pod nr  ( 86 ) 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych : www.grajewo.pl ,inwestycje.um.grajewo.pl oraz na BIP-ie.

                
 
Dodaj komentarz
Dodaj komentarz Ukryj formularz
2+2=
Odpowiedź na powyższe pytanie:
Wiadomości z tej kategorii
Dodaj swój własny artykuł
Kalendarz wydarzeń
Grudzień 2017
Dodaj wydarzenie »
Pon Wt Śr Czw Pt Sob Niedz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Listopad 2017   Styczeń 2018 »
Aktywne wątki na forum
www.elcka.pl